KODEKS PONAŠANJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Grand hotel Dramalj, Braće Car 6, 51 265 Dramalj, OIB 88632032066 bavi se djelatnošću usluge smještaja. Kako bi se mogla napraviti rezervacija smještaja, a nakon toga i prijava boravka u Grand hotelu Dramalj, nužno je prikupiti određene osobne podatke.
Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao što su ime i prezime, država, mjesto i datum rođenja, vrsta i broj identifikacijskog dokumenta.

Prikupljanje i obrada osobnih identifikacijskih podataka

Pod obradom osobnih podataka smatra se svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, pohrana, izmjena, uporaba, korištenje, brisanje ili uništavanje.

Dolaskom na recepciju hotela, svaki gost, kako bi rezervirao smještaj, dužan je zaposleniku recepcije predati neku vrstu identifikacijske isprave (važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Nabrojani podaci upisuju se u licencirani rezervacijski sustav koji nosi naziv e-Visitor, gdje ostaju pohranjeni čitavo vrijeme boravka gosta.

Isti se podaci na dan početka boravka šalju u Hrvatski državni rezervacijski sustav, što je zakonska obveza za obavljanje djelatnosti usluge pružanja smještaja, što je djelatnost Grand hotela Dramalj.

Zaposlenik recepcije dužan je vratiti gostu putnu ispravu u roku 24 sata od dana prijave boravka u hotelu.

Gost, koji ne preda neku vrstu osobne identifikacijske isprave, a koja je potrebna za prijavu boravka u hotelu, prema zakonskoj odredbi neće moći ostvariti boravak u Grand hotelu Dramalj.

Vaši podaci se, osim u navedene programe, NE PRENOSE u druge programe ili drugim osobama.

U trenutku davanja osobnih podataka Grand hotelu Dramalj, smatra se da gost pristaje na upotrebu danih osobnih podataka.

Grand hotel Dramalj osobne podatke gosta prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim hrvatskim propisima, Direktivom 95/46/EC i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.).

Ako bi se vaši podaci upotrebljavali za druge svrhe, Grand hotel Dramalj će Vas obavijestiti o tome u pisanom obliku na dan završetka vašeg boravka u hotelu. Vaš vlastoručni potpis će značiti pristanak na upotrebu Vaših osobnih podataka za točno određenu svrhu.

Radi promocije usluga hotela, zaposlenik recepcije može vas tražiti podatke o vašoj e-mail adresi, pri čemu će tražiti vaš pristanak pismenim putem, a gdje ćete svojim vlastoručnim potpisom dati pristanak za arhiviranje svoje e-mail adrese.

Ako ne želite primati obavijesti o akcijama ili promocijama hotela, usmenom ćete izjavom to jasno naglasiti.

Upotreba vaše kreditne / debitne kartice

Kako bi se napravila rezervacija smještaja u Grand hotelu Dramalj, ponuđene su dvije opcije:

  1. Putem online agencijskog sustava, na čijim stranicama se oglašava Grand hotel Dramalj, a gdje je potrebno upisati podatke o nekoj vrsti važeće kartice. Podaci o kartici vidljivi su Grand hotelu Dramalj neko određeno vrijeme, nakon čega se brišu (za više informacija obratite se agenciji preko koje ste izvršili rezervaciju za smještaj u Grand hotelu Dramalj).
    Radi sigurnosti napravljene rezervacije i poštovanja pravila agencije o rezervaciji smještaja u Grand hotelu Dramalj, podatke o kartici gosta hotel pohranjuje uz isprintanu rezervaciju s online agencijskog sučelja preko kojeg je izvršena rezervacija.
    Podaci o rezevaciji, kao i podaci o kartici, cijelo vrijeme boravka gosta nalaze se na recepciji te se ne predaju trećim osobama.
  2. Direktnim kontaktom (putem e-maila info@grand-hotel.hr ili na broj telefona ++385 51 690 100), gdje se rezervacija smještaja potvrđuje uplatom 30% ukupnog iznosa troška boravka, a na temelju primljene ponude hotela na e-mail adresu gosta koji je poslao upit.

Prava gostiju u pogledu obrade osobnih podataka

PRAVO NA INFORMIRANOST

Gost ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt-podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju, odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje osobnih podataka, tko su sve primatelji osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

PRAVO PRISTUPA

Gost ima pravo od Grand hotela Dramalj dobiti informaciju o načinu i svrsi obrade osobnih podataka, kao i kategorijama podataka koji se obrađuju, razdoblju na koji se podaci pohranjuju, odnosno kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje.

Gost ima pravo od Grand hotela Dramalj zatražiti ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka ili može zatražiti pravo na prigovor njihove obrade.

Gost ima pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.

PRAVO NA ISPRAVAK

Gost ima pravo bez odgađanja ishoditi od Grand hotela Dramalj ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega te ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

PRAVO NA BRISANJE

Gost ima pravo na to da Grand hotel Dramalj bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni, ili na drugi način obrađeni, ako gost povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako gost uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Grand hotel Dramalj.

Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada potrebna (i u mjeri u kojoj je potrebna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije, ili pravu države članice kojem podliježe Grand hotel Dramalj, ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa, ili pri izvršavanju službene ovlasti Grand hotela Dramalj, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Voditelj obrade: Mladenka Pušić

Za sva dodatna pitanja gost se može obratiti voditelju obrade na info@grand-hotel.hr ili na broj telefona +385 (0)51 690 100

 

Obiteljski hotel koji pruža najbolje i za najzahtjevnije goste. U hotelu je 50 ležajeva u 14 soba i 7 apartmana. Uslužni domaćini potruditi će se da vaš boravak bude nazaboravan.

Grand hotel Dramalj
Grand – Dramalj d.o.o.

Braće Car 6,
51265 Dramalj,
Hrvatska
OIB 88632032066

+385 51 690 100

+385 51 690 200

info@grand-hotel.hr